Man uppmanar exempelvis till:

- att gränsvärdena ses över

- att undersökningar görs av de skadliga effekterna av samtidig exponering för olika typer av elektromagnetiska fält, särskilt på barn och betonar att befintliga rön manar till att barn minimerar användningen av mobiltelefoner

- att allmänheten förses med kartor över exponeringen från högspänningsledningar och mobilbasstationer och att  åtminstone skolor, daghem, pensionärs- och ålderdomshem samt vårdinrättningar ligger på ett visst avstånd från denna typ av utrustning

- att samarbete sker med alla berörda parter, exempelvis nationella experter, icke-statliga organisationer osv.

- att organisationerna WHO och ICNIRP för en mer insynsvänlig och öppen dialog med alla aktörer

- att medlemsstaterna följer Sveriges exempel och tillerkänner personer som lider av elöverkänslighet status som funktionshindrade samt ger dessa personer tillräckligt skydd och lika möjligheter

Resolutionen antogs med röstetalen 559 för och 22 emot.
De svenska EU-parlamentarikerna Charlotte CEDERSCHIÖLD (m), Christofer FJELLNER (m), Gunnar HÖKMARK (m), Anna IBRISAGIC (m), Lars WOHLIN (kd) samt Nils LUNDGREN (junilistan) röstade mot antagande av resolutionen.

Utdrag ur den antagna Resolutionen (2008/2211(INI))

länk till PDF (9 sid)

Ledamöternas röster finns på sidorna 131-132: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20090402+RES-RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV 
Förteckning över svenska ledamöter i EU-parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=SE&language=SV

Europaparlamentet allvarligt oroat över hälsorisker med trådlös teknik (sept 2008)

EU varnar för det framväxande hotet från elektromagnetiska fält:

http://www.balanspunkten.info/2008092547/Aktuellt-om-elektrosmog/Europaparlamentet-allvarligt-oroat-over-halsorisker-med-tradlos-teknik.html

 

EU:s miljöbyrå varnar för strålning (sept 2007)
Chefen för EU:s miljöbyrå (EEA), Jacqueline McGlade, menar att hälsomyndigheterna måste föreslå åtgärder för att minska strålningen.

Nyhetsresumé (PDF 1 sid)
Länk till EEA:s hemsida
EEA:s text i svensk översättning (PDF 1 sid)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.