Freiburg-uppropet (oktober 2002)
Uppropet är 2009 underskrivet av 36 990 personer, varav ca 1000 är läkare:
”Som etablerade läkare med olika verksamhetsinriktning - framförallt inom
miljömedicin - riktar vi oss till läkarkåren, till politiskt ansvariga för medicin
och folkhälsa, såväl som till allmänheten för att uttrycka vår djupa oro för
våra medmänniskors hälsa.
Vi har under de senaste åren observerat en
dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar hos våra patienter,
i synnerhet;
q      Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn,
t.ex. hyperaktivitet
q      Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla
med medicin
q      Hjärtrytmstörningar
q      Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor
q      Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi
q      Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer 
Vi iakttar dessutom allt oftare olika störningar som felaktigt uppfattas
som psykosomatiska, t.ex;
q      Huvudvärk och migrän
q      Kronisk utmattning
q      Inre oro
q      Sömnlöshet och trötthet under dagen
q      Öronsus/tinnitus
q      Infektionsbenägenhet
q      Nerv- och mjukdelssmärtor med svårtolkade orsakerför att bara nämna
de mest påfallande symtomen.”
http://www.feb.se/NEWS/Freiburg-upprop-v1-20021023.doc 
Appellen sammanställd av IGUMED = Interdisciplinäre Gesellschaft für Umveltmedizin e.V.
(Tvärvetenskaplig förening för miljömedicin)
Originalet finns på
www.elektrosmognews.de/Freiburger_Appell.pdf
Ryska strålskyddskommittén (februari 2003)
Rysslands ledande experter på området hälsoeffekter av icke-joniserande strålning råder
barn, ungdom, gravida och bestämda riskgrupper att av hälsoskäl helt avstå från
användning av mobiltelefoner.
q      Barn och ungdom under 16 år avråds fullständigt från att använda mobiltelefoner
q      Gravida avråds under hela graviditeten att avstå från användning av mobiltelefoner
q      Patienter med neurologiska och psykiska sjukdomar avråds också från användning
av mobiltelefon
Se
http://www.ecopole.ru/sot_det.htm och använd gärna Google Translate om du inte
läser ryska.
Irländska läkargruppen IDEA (februari 2005)
Den irländska läkargruppen IDEA (Irish Doctors Environmental Association) säger
sig ha tagit fram de första riktiga bevisen för hur mobil­strålningen påverkar
människor.
Man beräknar att var tjugonde engelsman redan är skadad av mobilen.
Illamående, huvudvärk, yrsel, utmattning, förvirring, humörsvängningar, klumpighet,
ett ringande ljud i öronen och stickningar i huvudet, är de symtom som visar sig. 
De som känner igen symtomen uppmanas att minska sitt användande av mobilen.
Framför allt gäller detta barn. Man ska också hålla sig borta från mobiltelefonmaster.  
– Vi jobbar för att få pengar till ytterligare forskning, men vi anser att redan de här
bevisen är överväldigande, säger IDEA’s ordf. Philip Michael.
 
– Det är ingen överraskning att telefonerna stör frekvenserna inne i hjärnan,
säger Michael Maier på Imperial College i en kommentar.

http://www.ideaireland.org/emririshresearch.htm 
Tyska strålskyddsmyndigheten (BfS) (april 2005)
Tips för umgänge med bärbara telefoner (dect):
q      Ställ basenheten på en plats där ni inte ständigt vistas, till exempel i hallen.
      Undvik barn-, sov- och vardagsrum. Ställ den inte på skrivbordet.
q      Endast korta samtal
q      Välj nyutvecklade DECT-telefoner, som är strålningsfria när luren sitter i basenheten
q      Använd hellre telefoner med sladd, särskilt vid längre samtal
Ur ett informationsblad från den tyska strålskyddsmyndigheten. (April 2005)
http://www.bfs.de/de/bfs/druck/infoblatt/Schnurlos_DECT.html 
Österrikes läkare varnar (augusti 2005)
Österrikes nationella läkarförbund (ÖAK) går ut och varnar för långtidseffekter av mobiler
och trådlösa telefoner och stödjer därmed Wien-läkarnas rekommendationer att vara
försiktig med trådlös kommunikation.
”Epidemiologiska och experimentella undersökningar på människor, levande organismer
och cellkulturer visar, att elektromagnetiska fält, som t. ex. uppträder vid användning
av mobiltelefoner och i närheten av mobilbasstationer, kan ha verkningar av vilka
några inkräktar på hälsan. Liknande verkningar kan man också vänta sig av trådlösa
telefoner och trådlösa nätverk (Wlan/WiFi).

http://www.aerztekammer.at/?id=000000000020050830115543&aid=xhtml&id=000000000020050830115543&type=module&noedit=truehttp://www.aekwien.at/media/doktorinwien1008.pdf 
Bambergläkarnas upprop (februari 2006)
En grupp läkare i Tyskland har undersökt och storligen förskräckts och varnat för de följder
av mikrovågsstrålning de funnit. Detta upprop har även det stötts av mer än tusen läkare.
Läkarna har funnit är att de pulsade hög­frekventa elektromagnetiska fälten
(från mobilbasstationer, sladdlösa DECT-telefoner, trådlöst Internet m.m.) leder till en
ny, hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex
www.vagbrytaren.org/inte-bara-Sverige.htm 
Benevento-resolutionen (september 2006) 
32 av världens ledande forskare inom området elektromagnetiska fält och hälsa
undertecknar
Benevento-resolutionen, där man manar till stor försiktighet.
”Ytterligare bevis har ackumulerats som antyder att det finns ogynnsamma hälsoeffekter
från yrkesmässig och allmän exponering av elektriska, magnetiska och elektromagnetiska
fält (EMF) vid nuvarande exponeringsnivåer.”
http://www.balanspunkten.info/images/pdf/swedish/elsmog/benevento_resolutionen_sv.pdf 
Bioinitiativ-rapporten (augusti 2007) 
Bioinitiativrapporten har sammanställt 1500 vetenskapliga studier som visar
skadeverkningar.


Rapporten är en granskning av forskningsläget inom området elektromagnetiska 
fält (EMF) och ohälsa, och har sammanställts av en internationell grupp om 17 ledande
och oberoende vetenskapsmän, forskare och folkhälsoexperter.
Gruppen menar att gränsvärdena för strålning är tusentals gånger för höga och
måste sänkas till vad biologiskt liv tål.
http://www.bioinitiative.org/report/index.htm
Utdrag på svenska:

http://www.balanspunkten.info/2008083113/Forskning-om-elektrosmog/The-BioInitiative-Report.html
Ryska experter varnar skarpt för mobiltelefoner 
(april 2008)
Kommande generationers hälsa är i fara, skriver en grupp ryska experter på i
cke-joniserande strålning i ett utlåtande. Vetenskapsmännen i den Ryska
Nationalkommittén för Icke-joniserande Strålning (RCNIRP), menar att barn
som använder mobiltelefoner löper följande hälsorisker på kort sikt:
Minnesstörningar, uppmärksamhetsstörningar, störd inlärnings- och kognitiv
förmåga, ökad irritation, sömnstörningar, ökad känslighet för stress och ökat
antal epilepsianfall.På längre sikt varnar experterna för hjärntumörer, tidig
Alzheimers, depressioner och skador på hjärnans nervsystem.
http://www.balanspunkten.info/2008051222/Aktuellt-om-elektrosmog/Ryska-och-internationella-experter-utfardar-skarpa-varningar-for-mobiltelefoner.html
Tyska forskare kräver mobilförbud för barn 
(september 2008)
Berliner Appel: Forskare kräver mobil-förbud för barn och ungdomar under 18 år och
kraftig sänkning av gränsvärdet (max 0,1 mikroW/m2 i sovrum = 100 miljoner gånger
under SSMs gränsvärde för 3G).
http://www.monanilsson.se/ 
Amerikanskt cancerinstitut varnar för mobilhälsorisker 
(juli 2008)
Institutets högt ansedde chef Ronald Herbermans varnar i ett PM de 3000 anställda
vid University of Pittsburgh Cancer Institute, och ger ett antal restriktiva råd för
mobilanvändning.
http://www.upci.upmc.edu/news/upci_news/072308_celladvisory.cfm
Brittisk lärarorganisation vill stoppa Wi-Fi i skolor 
(april 2009)
The Association of Teachers and Lecturers, som representerar 160 000 lärare, vill att
skolor skall använda kabelbunden teknik tills dess det är visat att WiFi inte orsakar
cancer eller sterilitet. Organisationen uppmanar även till en omfattande studie av
effekterna av Wi-Fi.
http://www.monanilsson.se/page03.htm 
Holländska läkare begär sänkta strålningsnivåer 
(april 2009)
I Holland kräver 50 läkare: ”Sänk strålningsnivåerna!”
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Nederland.php#1 
EU-parlamentet varnar för hälsoproblem (april 2009)
Europaparlamentet antar den s.k. Ries-resolutionen om elektromagnetiska fält med
559 röster mot 22. I resolutionen skriver man att trådlösa apparater (mobiltelefoner,
WiFi, Wimax, Bluetooth, fasta trådlösa DECT-telefoner) är en källa till elektromagnetiska
fält som kan ha skadliga effekter på människors hälsa.
Man begär att särskild hänsyn tas till biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella
hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning, särskilt eftersom man i vissa studier
påträffat de skadligaste effekterna på de lägsta nivåerna. EU-parlamentet uppmanar
också exempelvis till att gränsvärdena ses över.
http://www.balanspunkten.info/2009041959/Aktuellt-om-elektrosmog/EU-varnar-for-stralning.html  
EU-kommissionen svarar EU-parlamentariker (maj 2009)
“En sänkning av gränsvärdet har ekonomiska konsekvenser för branschen och ska enbart
införas om det finns tydliga belägg för en positiv effekt på folkhälsan".
http://www.monanilsson.se/page03.htm
Rapport från NISLAPP i USA: Varning för trådlös teknik (juni 2009)
USA: The National Institute for Science, Law and Public Policy (NISLAPP) ringer i
varningsklockorna för att väcka President Obama, guvernörer, kongressmedlemmar och
journalister angående farorna med sladdlösa DECT-telefoner, mobiltelefoner,
mobilbasstationer och trådlösa nätverk (Wlan/WiFi).
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/wireless-technologies-cause-harm-to-children-and-adults-legislators-and-journalists-are-told/ 
Paris sänker sina gränsvärden ytterligare (juli 2009)
Kommunfullmäktige (Le Conseil) i Paris beslutar enhälligt att Paris skall genomföra
försök i syfte att sänka strålningsnivån från mobilmaster och antenner till maximalt
1 mW/m2 (10 000 ggr lägre än det svenska gränsvärdet).

http://www.monanilsson.se/page03.htm

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.