FAKTA:

  1. 1. GRÄNSVÄRDEN: Gränsvärden för mikrovågsstrålning (vilket används i trådlösa nätverk), har en spännvidd på över 5 potenser mellan olika länder runt om i världen. De lägsta gränsvärdena finns i Salzburg, Österrike och nu även i Liechtenstein. Gränsvärdena i dessa länder är 0.1 mikroW/cm2. (Se kortvideon http://videos.next-up.org/SfTv/Liechtenstein/AdoptsTheStandardOf06VmBioInitiative/09112008.html
    I Schweiz är gränsvärdet 1, i Ryssland 10 och i både Kanada och USA är det 1000 mikroW/cm2! [1]

Varför har Kanada gränsvärden som är så mycket högre än andra länder? Gränsvärdena baseras på en kortvarig (6 minuter i Kanada och 30 minuter i USA) uppvärmningseffekt. Det antas att denna strålning är ”säker” om den inte värmer upp vävnaderna. Detta är INTE korrekt. Effekter har dokumenterats vid nivåer långt under de som kan ge uppvärmning av kroppsvävnader. Se rapporten: Analysis of Health and Environmental Effects of Proposed San Francisco Earthlink Wi-Fi Network (2007) [2].

Dessa biologiska effekter inkluderar ökad genomsläpplighet hos blod-hjärnbarriären, ökat

kalciumutflöde ur cellerna, ökning av DNA-brott och cancer, produktion av stressproteiner samt nervskador. Exponering för denna typ av energi är förknippad med skador på vita blodkroppar hos skolbarn; barnleukemi; försämrad motorik, reaktionstid och minnesfunktion; huvudvärk, yrsel, trötthet och insomnia.

  1. 2. ELÖVERKÄNSLIGHET: En växande del av befolkningen påverkas negativt av dessa elektromagnetiska frekvenser. Besvären benämns ”elöverkänslighet” (engelska: ”electro-hyper-sensitivity”, EHS) och är ett erkänt funktionshinder i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO definierar elöverkänslighet som:

“. . . ett fenomen, där individer upplever negativa hälsoeffekter vid användning av, eller vistelse i närheten av, apparater som avger elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält (EMF). . . Elöverkänslighet är ett verkligt och ibland ett invalidiserande problem för de berörda personerna, då EMF-nivåerna i deras omgivning inte är högre än vad man utsätts för i normala livsmiljöer. Elöverkänsligas ”smärtgräns” för exponering ligger i allmänhet flera potenser under internationellt accepterade gränsvärden.

Health Canada bekräftar i sina riktlinjer “Safety Code 6” att vissa människor är känsligare för denna form av energi, men att det återstår att ta hänsyn till detta genom att revidera dessa anvisningar.

Symtom på elöverkänslighet (EHS) innefattar sömnstörningar, trötthet, smärta, illamående, hudbesvär, problem med syn och hörsel (tinnitus), yrsel etc. Man uppskattar att 3% av befolkningen är gravt påverkade och att ytterligare 35% har lindrigare symtom [3]. Förekomsten av elöverkänslighet ökar och förväntas påverka 50% av befolkningen år 2017, enligt Hallberg och Oberfeld (2006, Electromagnetic Biology and Medicine, 25: 189–191).
Långvarig exponering kan vara relaterad till känsligheten och med tanke på detta är det absolut nödvändigt att barns exponering för mikrovågsstrålning (Wlan/WiFi och mobiltelefoner) minimeras så mycket som möjligt.

  1. 3. BARNS KÄNSLIGHET: Barn är känsligare för miljöföroreningar och det inkluderar mikrovågsstrålning. Den brittiska Stewartrapporten (2000) [4] rekommenderade att barn inte använder mobiltelefon utom i nödläge. Mobiltelefonen exponerar huvudet för mikrovågsstrålning. En trådlös dator (dess trådlösa Wlan-funktion) exponerar hela övre kroppshalvan, och om man har datorn i knät exponeras även de reproduktiva organen. Detta är förvisso inte önskvärt, speciellt för yngre barn och tonåringar. Därför behöver vi förhindra användandet av trådlös teknik hos barn, speciellt i grundskolor. Det betyder inte att eleverna inte kan gå ut på Internet. Det betyder bara att anslutningen till nätet behöver gå via sladd i stället för via luften (trådlöst Wlan/WiFi).
  1. 4. ATT STÄNGA NER WLAN/WIFI: De flesta människor vill av hälsoskäl inte bo nära vare sig mobilantenner eller Wlan/WiFi-antenner. Men när trådlösa Wlan-routrar (sändare) används inomhus motsvarar det att antennen sätts inne i byggnaden i stället för utanför, och detta är potentiellt mycket värre med tanke på exponering, eftersom man då är närmare strålningskällan.

Bibliotek i Frankrike stänger ner sina trådlösa nätverk med anledning av oron hos både vetenskapsgrupper, sina anställda och besökare.

Vancouvers skolförvaltning (VSB) godtog i januari 2005 en resolution som förbjuder uppförande av mobilantenner inom 300 m [5] från skolans fastigheter.

Palm Beach, Florida, Los Angeles, Kalifornien, and Nya Zeeland har alla förbjudit mobil­basstationer och antenner nära skolor av säkerhetsskäl. Beslutet att inte ha antenner intill skolor grundar sig på sannolikheten att barn är känsligare för denna typ av strålning. Om vi inte vill ha antenner ”nära” skolor, vill vi verkligen inte ha antenner ”inne i” skolor! Det säkraste är att ha trådanslutning till Internet i stället för trådlös sådan. Medan det är ett dyrare alternativ på kort sikt, är detta det minst kostsamma på lång sikt, om vi räknar in kostnaden för ohälsa hos både lärare och elever.

  1. 5. BEGRÄNSNINGSRÅD: Råd angående begränsning av mobiltelefonanvändning har utgivits av ett antal länder och organisationer som Storbritannien (2000), Tyskland (2007), Frankrike, Ryssland, Indien, Belgien (2008) såväl som från Torontos Hälsonämnd och Pittsburgh Cancer Institute (juli 2008) och nu senast Finland (2009) [6]. Dessa råd rör användande av mobiltelefoner, men de kan likaväl appliceras på Wlan/WiFi-exponering eftersom båda använder mikrovågsstrålning. [7] Wlan-funktionen på datorer exponerar dessutom en större del av kroppen för denna strålning, än vad mobiltelefoner gör.
  1. 6. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: Även de som inte ”accepterar” den forskning som visar negativa biologiska effekter av mikrovågsexponering borde inse behovet att vara försiktig när det gäller barns hälsa. Av den anledningen har vi försiktighetsprincipen, som säger:

Försiktighetsprincipen bör tillämpas brett av stater, efter förmåga, för att skydda miljön. Då hot om allvarlig eller irreversibel skada föreligger skall brist på fullständig, vetenskaplig visshet inte användas som skäl för att uppskjuta kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra försämring av miljön.

I detta sammanhang avser ”stater” skolförvaltningar och beslutsfattare vad gäller barns hälsa.

De två viktigaste miljöerna för barn är hemmet (speciellt sovrummet) och skolan. Därför är det nödvändigt att dessa miljöer förblir så säkra som möjligt. Om vi är hänvisade till att fatta osäkra beslut, låt oss då besluta oss för den försiktiga vägen.

Högaktningsfullt

Dr. Magda Havas,
Associate Professor
Trent University

Den 28 juli 2009

Environmental & Resource Studies, Trent University, Peterborough, ON, Canada
phone: (705) 748-1011 x7882 fax: (705) 748-1569 email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

http://www.trentu.ca/academic/ihs/mhavas.html

Översättning: Marielle Nordahl och Ann Rosenqvist Atterbom www.balanspunkten.info
med tillstånd av Dr Magda Havas

Originalet på engelska: www.radiationresearch.org/pdfs/20090505_havas_wifi_schools.pdfÖversättarnas anmärkningar:

[1] Sverige hör till de länder som har de högsta gränsvärdena i världen

[3] Maj 2009, Dr Rau warns of EMF and EHS dangers ”3-8% av befolkningen i utvecklade
länder lider av allvarliga elöverkänslighetsproblem, medan 35% lider av mildare problem”
http://www.es-uk.info/news/20090501_main_newsletter.pdf (sid 14)

[4] Delar av Stewartrapporten på svenska http://www.feb.se/ARTICLES/StewartSE.html

[5] 1000 fot

[6] Även i Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten SSM utfärdat råd för begränsning av mobiltelefonanvändning
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/magnetfalt--tradlos-teknik/Mobiltelefoni/Mobilrad/

[7] SSM anger felaktigt att ”datorn och routern bara sänder radiovågor när data överförs” på sin hemsida (2009-09-06). Sanningen är att en Wlan-router ständigt sänder 10 pulser/sekund för att annonsera sin existens. Är SSM:s påstående medvetet vilseledande eller beror det helt enkelt på bristande kompetens? Hur trovärdig är informationen på SSM:s hemsida?

Ladda hem dokumentet som PDF (3 sidor)

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.