Gruppen har granskat fler än 1 500 vetenskapliga rapporter och menar att gränsvärdena för strålning är tusentals gånger för höga.

Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för sänkta gränsvärden som är baserade på vad biologiskt liv tål, gällande extremt lågfrekventa fält (ELF) från exempelvis kraftledningar, samt radiofrekvent (RF) strålning från trådlösa kommunikationssystem som exempelvis mobiltelefoner, mobilmaster (basstationer), sladdlösa Dect-telefoner, trådlösa nätverk (Wlan/WiFi) och trådlöst bredband Wimax). www.bioinitiative.org

  

Exempel ur rapporten:
 ”Alzheimer är en sjukdom i vårt nervsystem. Det finns starka bevis för att långtidsexponering för elektromagnetiska fält (EMF) är en riskfaktor för Alzheimer.” 
Det är ingen större tvekan om att EMF från mobiltelefoner och användning av dessa, påverkar hjärnans elektriska aktivitet.”
 
”Nuvarande reglering av exponering för strålning från mobiltelefoner och trådlösa telefoner (DECT) är inte säker, med tanke på att studier rapporterar om långsiktig risk för hjärntumör och akustiskt neurom.” 
”Effekten av långtidsexponering för trådlösa tekniker, inklusive strålning från mobiltelefoner och andra handenheter, samt för helkroppsexponering för radiofrekvent (RF) strålning från mobilmaster och antenner, är helt enkelt inte med säkerhet kända än. De bevis som finns att tillgå i dagsläget, antyder dock att bioeffekter och hälsopåverkan kan uppstå, och förekommer vid utomordentligt låga exponeringsnivåer; nivåer som kan ligga tusentals gånger under tillämpade gränsvärden för allmänheten.” 
”Både extremt lågfrekventa fält (ELF) och radiofrekvent (RF) exponering kan anses genotoxiska (skadar DNA) under vissa exponeringsförhållanden, även vid nivåer under gällande gränsvärden.” 
Mycket låga nivåer av ELF och RF exponering kan få celler att producera stressproteiner, vilket betyder att cellen uppfattar ELF och RF exponering som skadlig. Detta är ytterligare ett viktigt sätt, på vilket vetenskapsmän har dokumenterat att ELF och RF exponering kan vara skadlig, och det sker vid nivåer långt under gällande gränsvärden.”
 
”Det finns omfattande bevis för att ELF och RF exponering kan orsaka inflammatoriska reaktioner, allergireaktioner samt förändra normala immunförsvarsfunktioner, vid nivåer tillåtna enligt nuvarande gränsvärden.” 
”De vetenskapliga bevisen är tillräckliga för att berättiga reglerande åtgärder för extremt lågfrekventa fält (ELF); och de är tillräckligt omfattande för att berättiga preventiva åtgärder för radiofrekvent (RF) exponering.” 
”Ingen skulle rekommendera att läkemedel som används för medicinsk behandling eller förebyggande av sjukdom, slumpmässigt skulle ges till allmänheten. Särskilt inte till barn. Ändå exponeras vi hela tiden, slumpmässigt och ofrivilligt, för EMF i vardagen.” 


”The BioInitiative Report” stöds av EUs miljöorgan EEA som också bidragit till rapporten med ett kapitel från studien 'Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000'. EEA säger på sin hemsida:

 "Det finns många exempel genom historien på misslyckanden i att använda försiktighetsprincipen, som har resulterat i allvarlig och ofta oåterkallelig skada på hälsa och miljö. Om lämpliga, försiktighetsmässiga och proportionerliga åtgärder genomförs nu, för att avvärja troliga och möjligen allvarliga hot mot människors hälsa till följd av elektromagnetiska fält, så kommer eftervärlden sannolikt se tillbaka på detta som klokt och välbetänkt. Vi måste komma ihåg att försiktighetstänkande är en av grundprinciperna i EU:s miljöriktlinjer."
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.