2009

Socialstyrelsen bekräftar: Elöverkänslighet är ett funktionshinder:

”Definitionen av funktionshinder är enligt Socialstyrelsens termbank; ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.
När det gäller begränsningar hänvisade till besvär relaterade till elektromagnetiska fält vidhåller Socialstyrelsen den hållning som enheten för handikappfrågor bla uttryckte i ärende dnr 72-8346/2007, dvs att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls det stöd vederbörande är i behov av.

Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterande, relativa handikapp­begreppet, dvs att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan att begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den miljö hon befinner sig i.”
Socialstyrelsen 2009-10-05 Dnr 32-11316/2009

2009

EU-parlamentet antar med röstetalen 559 mot 22 en resolution om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält där man skriver: Europaparlamentet uppmanar medlems­staterna att följa Sveriges exempel och tillerkänna personer som lider av elöverkänslighet status som funktionshindrade samt ge dessa personer tillräckligt skydd och lika möjligheter”. 2009-04-02  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//SV

2009

Diskrimineringsombudsman Katri Linna ger i Sydsvenska Dagbladet ett klart besked om elöverkänslighet: "Det är ett funktionshinder i lagens mening och jag rekommenderar dem som drabbas av diskriminering att anmäla."
2009-01-26 http://sydsvenskan.se/chattarkiv/article408013.ece

2008

Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning – skriver på sin hemsida och i dokumentet Staten som föredöme: ”För människor som har funktionshinder på grund av elöverkänslighet är en förutsättning för tillgänglighet av fysisk miljö att nivån av elektriska och magnetiska fält är låg...” http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1411.aspx

2008

Riksdagen säger ja till att Sverige godkänner FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkänner också att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté.
Proposition  2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2008/09:27 (9§)

2007

Europaparlamentet avger en skriftlig förklaring om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla medlemsstater att anta principen ”ingenting om oss utan oss” och att samarbeta med funktionshindrade för att genomföra konventionen.                          2007-03-27 (ST07404/07)

2001

Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) ombildas till Elöverkänsligas Riksförbund.

2000

Nordiska Ministerrådet klassar elöverkänslighet som en arbetsmiljörelaterad symtombaserad diagnos med kod ICD-10 (R68.8).      DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2
http://www.nordclass.uu.se/verksam/NordICD10.pdf (sid 35)


2000

Riksdagen antar regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, med FN:s standardregler som viktig ideologisk grund.
Proposition 1999/2000:79, bet 1999/2000:SoU14
Dåvarande socialminister Lars Engqvist skriver: "Handlingsplanen avser personer med funktionshinder generellt. Inget funktionshinder lyfts särskilt fram och inget utesluts. Personer som är funktionshindrade till följd av elöverkänslighet omfattas därför av handlingsplanen." S2000/2158/ST
Regeringskansliet 2000-04-06, Dnr


1995

Regeringen beslutar att FEB, enligt SFS 2000:7 §2, ska erhålla statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet.[1] Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2965

1994

Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), en paraplyorganisation för Sveriges  handikappförbund, upptar FEB som sin 29:e medlemsorganisation.

1987

Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) bildas den 4 oktober detta år.[1] Dokumentet finns på Elöverkänsligas Riksförbunds kansli, Box 9098, 126 09 HÄGERSTEN, 08- 712 90 65  www.feb.se

Ladda hem dokumentet som PDF (1 sida)

 

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.