Ladda hem dokumentet som PDF (3 sid)

2009 Professor Dominique Belpomme, ordförande för ARTAC, Förbundet för förebyggande cancerforskning, varnar för att elöverkänslighet är ett mycket stort hälsoproblem. ARTAC:s forskning är en av de mest avancerade i Europa när det gäller människor som är elöverkänsliga (eng. electrohypersensitive EHS).

Det senaste året har vi har arbetat med syndromet intolerans för elektromagnetiska fält. I Europa har antalet personer drabbade beräknats till mellan 1 och 10% av befolkningen. Det är ett stort hälsoproblem, ett verkligt hot mot folkhälsan!

Trötthet, sömnlöshet, depression, men även andra potentiella risker som MS, och till och med Alzheimers sjukdom hos unga, kan kopplas till exponering för dessa fält.

Vi vet nu med säkerhet att dessa människor verkligen är sjuka. Diagnoser har möjliggjorts tack vare tester som utvecklats av förbundet: encephaloscan, biologiska tester och blodanalys.

http://www.scribd.com/doc/18992418/EMF-Prof-Belpomme-A-major-health-probem

2009 Forskare från Örebro Universitet publicerar en studie som funnit ett sätt att påvisa mikrovågsbestrålning. Ett blodprov kan enligt studien visa om man nyligen använt en trådlös Dect-telefon och en mobiltelefon.

”Onekligen intressant om vi hittat en biologisk markör (transthyretin) för användning av mobiler/DECT”, säger professor Lennart Hardell.

Mobile and cordless telephones, serum transthyretin and the blood-cerebrospinal fluid barrier: a cross-sectional study, Environmental Health 2009, 8:19
Studien (på engelska): http://www.ehjournal.net/content/8/1/19

2007 Hösten 2007 presenteras en rapport från ”The BioInitiative Working Group”, en internationell grupp ledande vetenskapsmän, forskare och folkhälsoexperter. Gruppen har granskat fler än 1.500 vetenskapliga rapporter och kommit fram till att gränsvärdena för strålning är tusentals gånger för höga. Man skriver bland annat:

Det finns omfattande bevis för att ELF och RF exponering kan orsaka inflammatoriska reaktioner, allergireaktioner samt förändra normala immunförsvarsfunktioner, vid nivåer tillåtna enligt nuvarande gränsvärden.”

”Elöverkänslighet kan, liksom multipel kemisk känslighet, vara invalidiserande och kräva att den drabbade personen vidtar drastiska förändringar vad gäller arbete och levnadssätt, och drabbas av stora ekonomiska förluster samt förlust av personlig frihet.”
www.bioinitiative.org Utdrag i svensk översättning: www.balanspunkten.info

2007 Docent Olle Johansson på Karolinska Institutet har i många år studerat elöverkänslighet och så här skriver han:

”Jag kom tidigt att intressera mig för denna grupp och mina studier av hudprover från personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet visade att bl.a. deras mastceller är påverkade samt kraftigt ökade till antalet. Dessa celler hör till dem som man vet förändras av annan strålning, såsom radioaktivitet, röntgen och UV-strålning. Mönstret hos de elöverkänsliga överensstämde helt och hållet med motsvarande mönster i hud från personer med dylika klassiska strålskador. Vi kunde dessutom också visa motsvarande ökningar i hud från friska frivilliga försökspersoner som placerades framför vanliga hushålls-TV-apparater och dito datorbildskärmar. Så, min arbetshypotes blev tidigt att de elöverkänsliga i själva verket - helt enkelt - är strålskadade.”

Efter påståenden om att de elöverkänsliga inte alls reagerar på elektromagnetiska fält och/eller kemiska emissioner utan endast är offer för psykoser, massmedial påverkan, inbillning, betingning och annat, gick Olle Johansson och medarbetare vidare med studier på råttor. Man fann då bl a hudförändringar och påverkan på sköldkörteln, som visade på en direkt effekt av de elektromagnetiska fälten på hudens och sköldkörtelns blodbanor. Med hjälp av elektronmikroskopi kunde man se en aktivering av sköldkörteln. Olle Johansson igen:

”De erhållna resultaten kan naturligtvis inte förstås utifrån de anförda psykologiska och psykiatriska bakgrundsfaktorerna utan måste enbart bero på exponeringen för de elektromagnetiska fälten.”
Debattinlägg i Läkartidningen. 2007-08-30
http://www.lakartidningen.se/includes/07showComments.php?articleId=7346#881

2006 Bertil RR Persson Fil Dr, Med Dr h.c.; Professor i medicinsk strålningsfysik skriver:

”Vi är i själva verket en ytterst komplicerad elektronisk manick som inte ens den mest sofistikerade dator eller mobiltelefon kan tävla med. Naturligtvis kan vi, liksom känslig elektronik, registrera påverkan av svag elektromagnetisk strålning, men kroppen kan också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det finns dock en gräns för vad systemet kan klara av och vissa individer upplever att de registrerade elektromagnetiska signalerna skapar ohälsa. Att man hos ansvariga myndigheter och marknaden inte vill förstå dessa molekylära fenomen, beror på att de i hög grad styrs av ekonomer och ingenjörer utan biomedicinsk och biomolekylär kompetens.“
http://www.vagbrytaren.org/Bertil-Persson.htm

2006 Hösten 2006 undertecknar 32 av världens ledande forskare inom området EMF och dess hälsoeffekter, den så kallade Benevento-resolutionen [i], där man exempelvis skriver:

-     Ytterligare bevis har ackumulerats som antyder att det finns ogynnsamma hälsoeffekter från EMF vid nuvarande exponeringsnivåer.

-     Uppfattningen att svaga (lågintensiva) EMF inte kan påverka biologiska system är inte representativt för den vetenskapliga opinionen.

-     Laboratoriestudier har rapporterat att överkänslighet för EMF delvis kan bero på en genetisk predisposition.

Beneventoresolutionen i svensk översättning  www.balanspunkten.info

2005 Professor Levi Schächter, ledare av den Israeliska studie som visar att mobilstrålning kan ge ögonskador, säger:

”Våra resultat visar att mikrovågor kan ge irreparabla skador. Vårt råd till folk med mobiltelefoner är att innan vi har utforskat detta mer, inte använda dem om de har möjlighet att använda fast telefon.”
http://www.worldhealth.net/news/mobile_phones_can_trigger_eye_damage_fea/

2003 En av de forskare som i laboratorieförsök kunnat visa att mänskliga celler reagerar på vissa frekvenser (så kallade frekvensfönster) är Docent Igor Belyaev, Institutionen för Genetik Mikrobiologi och Toxikologi vid Stockholms universitet, och så här skriver han:

”Symtom på överkänslighet observeras vid exponering av EMF med mycket låg intensitet. Därför måste detta fenomen studeras som ett resultat av biologiska effekter av låga EMF. De flesta observationerna har gällt reaktioner på ELF EMF och på laboratorieexperiment med biologiska celler i vilka man sett respons på låga elektromagnetiska fält i specifika frekvensfönster (Binhi 2002).”

Elöverkänslighet: studier på molekylär och cellulär nivå
http://web.comhem.se/igor.belyaev/eloverkanslighet.htm

2000 Dr Neil Cherry, Lincoln University, Nya Zeeland uttalar i en forskningsöversikt följande slutsatser angående mobiltelefoni:

”Förmodligen kommer mobiltelefonin att leda till en stark ökning av neurologiska sjukdomar och hjärntumörer inom de närmaste 10-20 åren. Basstationerna kommer att ge en stor ökning av missfall, cancersjukdomar, nerv- och hjärtsjukdomar samt andra sjukdomar och dödsfall.”

”Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic: The Implication for the epidemiology of cancer and cardiac, neurological and reproductive effects”.
Hela rapporten på: http://www.feb.se/EMFguru/EMF/genotoxic/Genotoxic-EMR-paper.htm

2000 Den brittiske forskaren Dr G J Hyland skriver i november 2000 i den brittiska medicinska tidskriften Lancet om hur människor kan reagera på ytterst svaga elektromagnetiska fält, bland annat från mobilmaster (basstationer), på grund av att människokroppen är ett elektrokemiskt instrument med en enastående känslighet som kan störas av utifrån kommande elektriska impulser, i synnerhet om de liknar kroppens egna elektriska system.

”Möjligheten av icke-termiska effekter, det vill säga effekter som inte beror på uppvärmning, kan bero på likheten mellan den utifrån kommande strålningen och den levande organismen.”
GJ Hyland. The Lancet, 25 November 2000

1992 Amerikanska flygvapnets forskare på biologiska effekter, Dr Cletus Kanavy (på flygbasen Kirtland i Nya Mexico, USA) varnar redan 1992 i ”Biological Effects of Microwave radiation: A White Paper” om riskerna. Han sammanfattar riskerna med mikrovågor, efter en genomgång av världslitteraturen på området, med att säga:

”Det finns en stor mängd data, experiment både på djur och människor, som styrker att det finns biologiska effekter av konstant exponering av mikrovågor som ligger under gällande gränsvärden.”

Han nämner bland annat följande möjliga skador av mikrovågor:

”Beteendestörningar, nervskador, skador på foster, grå starr, ändrad blodkemi och försämrat immunförsvar. Vidare kan blod-hjärn-barriären, som förhindrar att blodburna gifter passerar till hjärnan, sättas ur funktion.
Microwave News sep/okt 1993

Ladda hem dokumentet som PDF (3 sid)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.