Ladda hem som PDF (6 sidor)

 

2009              Läkare vid ARTAC (Förbundet för förebyggande cancerforskning) i Frankrike beskriver elöverkänslighetssyndromet:

Man kan urskilja två faser: till att börja med cellulär stress som ger huvudvärk och neurologiska besvär med bl.a. koncentrationssvårigheter och senare problem med centrala nervsystemet som yttrar sig i tre typiska symtom: sömnproblem, trötthet och depression. Dessa symtom kan följas av beteenderubbningar, irritabilitet, aggressivitet och t.o.m. självmordstendenser.

När det gäller att ställa diagnos finns flera kriterier: frånvaron av en annan sjukdom som skulle kunna förklara symptomen, kraftigt minskad vitalitet i flera delar av hjärnan och en ökning av flera stressproteiner i blodet, bl.a. HSP27. För övrigt har man hos hälften av de sjuka kunnat se en sänkning av melatoninhalten i urinen. Detta ’dygnsrytmhormon’ styr vår inre klocka som får oss att leva i harmoni med växlingen dag-natt.” http://www.artac.info/static.php?op=NAP29.txt&npds=1

 

2009              I Holland publicerar 50 läkare en vädjan till nederländska politiker och statliga hälso­myndigheter i Haag. På grundval av sina erfarenheter och iakttagelser, uppmanar de till åtgärder för att minimera exponeringen för artificiella elektromagnetiska fält och strålning.

Undertecknarna är alla läkare, allmänpraktiserande läkare, medicinska forskare och specialister, som har noterat en generell ökning av allvarliga medicinska tillstånd av okänt ursprung. Denna ökning av hälsoproblem och sjukdomar är parallell till den explosiva ökningen som skett av exponering för elektromagnetisk strålning i miljön.

Uppropet innebär krav på att minska exponeringen för dessa konstgjorda fält och en grund för en mer försiktig användning av elektronik och trådlös teknik. Dessutom efterlyses en politik som bygger på oberoende forskning och expertutlåtanden publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

De symtom som patienter och forskare tillskriver låg- och högfrekventa elektromagnetiska fält inkluderar hjärtklappning, problem med koncentration och minne, huvudvärk, trötthet, stress, sömnstörningar och så vidare. Dessa minskas ibland med enkla åtgärder som att byta ut en trådlös Dect-telefon mot en med kabel­anslutning. Vissa forskare länkar elektromagnetisk exponering till risk för Alzheimers sjukdom och cancer. De vanligaste källorna till elektromagnetiska fält är mobilbas­stationer, trådlösa nätverk (Wlan/Wi-Fi), trådlösa telefoner, el-ledningar etc.

Läkarna konstaterar att det fortfarande inte finns tillräcklig information om hälsoriskerna från elektromagnetiska fält tillgängliga för allmänheten, trots den växande ansamlingen av vetenskapliga bevis.
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Nederland.php#1

 

2009              Dr Thomas Rau, medicinsk chef för den berömda Paracelsus Clinic i Schweiz, varnar för faran med elektromagnetiska fält (EMF) och elöverkänslighet (EHS).

Han säger sig vara övertygad om att elektromagnetisk belastning leder till cancer, koncentrationsproblem, ADD, tinnitus, migrän, sömnlöshet, hjärtarytmi, Parkinsons sjukdom och även ryggsmärtor. Kopplingen mellan EMF och cancer är så stark att cancerpatienter hos Paracelsus nu rutinmässigt utbildas i strategier för att minimera EMF i miljön, och inspektörer från Geopatologiska Institutet i Schweiz skickas till patientens hem för att analysera EMF-exponeringen. Han menar också att nyttiga bakterier växer långsammare när de exponeras för elektromagnetiska fält, varför probiotika kan hjälpa de utsatta.

Dr Rau anser att elöverkänslighet skapas av de störande effekterna av elektro­magnetiska fält och utgör ett allvarligt växande folkhälsoproblem. Han konstaterar att 3-8% av befolkningen i de utvecklade länderna beräknas ha allvarliga symtom på EHS, medan 35% utvecklat lindriga symtom. Att gå in på ett kafé som är utrustat med trådlöst nätverk (Wlan/WiFi) kan försvaga personer som drabbats av EHS, och utlöser ett brett spektrum av symtom såsom huvudvärk, trötthet, illamående, sveda, klåda, och muskelvärk. Att symtomen är subjektiva och varierar mellan individer, gör det svårt att studera tillståndet, men acceptansen av EHS som ett verkligt problem ökar sakta.
http://www.es-uk.info/news/20090501_main_newsletter.pdf

 

2008              Ulrica Åberg, leg läkare i Skövde, har sedan 1991 träffat över 800 elöverkänsliga patienter, och ägnat många timmar åt att samtala med dem. Så här skriver hon i insändaren Ingen av oss går säker:

”De elöverkänsligas situation har blivit svårare sedan början av 1990-talet i och med den ökande strålningen i samhället från framför allt mobiltelefoner, mobiltelefon­sändare och Dect-telefoner, d.v.s. trådlösa digitala telefoner.

Allt fler av mina patienter har under de senaste åren fått det allt svårare att finna en fristad där de kan bo utan att må alltför dåligt.

Ett skrämmande faktum är att ingen av oss går säker! - Om du t.ex. brukar använda mobiltelefon kan den sammanlagda strålningsbelastningen plötsligt en dag bli för stor. En av mina patienter blev uttalat elöverkänslig i samband med ett mobiltelefonsamtal på ett X 2000-tåg. En annan som brukat använda mobiltelefon mycket blev uttalat elöverkänslig efter ett längre mobiltelefonsamtal på landet. För andra, nu uttalat elöverkänsliga, har det börjat med att de märkt att de fått besvär när de passerat 3G-mobiltelefonsändare utmed vägarna. Och får du upp en 3G-sändare i närheten av din bostad kanske det blir den utlösande orsaken.

De flesta av oss som bott i Sverige sedan vi var barn räknar inte med att vi ska behöva bli flyktingar i vårt eget land, men så kan det alltså bli.

Med de erfarenheter jag har är jag dels mycket bekymrad över de elöverkänsligas situation i Sverige, de som redan är elöverkänsliga och de som kommer att bli det. Men jag är också allvarligt bekymrad över vad den ökande strålningen i samhället innebär för människor i allmänhet. Hur påverkas vårt fysiska och psykiska välbefinnande av strålningen utan att vi anar det? Det kan vara mycket svårt att veta i de enskilda fallen om varken man själv eller eventuell läkare tänker i de banorna.

Hela världen ska mobiltelefoniseras och elektronikindustrin glädjer sig över allt fler användningsområden för digital teknik t.ex. Och penningens makt är stor - här kommer vi människor som biologiska varelser i kläm. Utvecklingen är ohållbar enligt min bedömning och den behöver bromsas. En förutsättning för det är att människor i allmänhet blir mera medvetna om situationen. Därför skriver jag denna insändare.”
http://www.2000taletsvetenskap.nu/ulrika1.htm

  

2007              Dr Gerd Oberfeld, ansvarig vid Salzburg Health Dept, skriver i dokumentationen till en kurs inom miljömedicin för österrikiska läkare:

"Även om exponeringen från själva mobiltelefonen är betydligt starkare, är det från mobilbasstationerna som de allvarligare hälsoeffekterna observeras för närvarande. Den främsta orsaken till detta är den längre exponeringstiden och att organismen inte får möjlighet till reparation."
http://www.weepinitiative.org/LINKEDDOCS/scientific/elektrosmog-environmental-medicine-evaluation-2007.pdf sid 29

 

2007              Helge Löfberg, leg läkare och docent i sjukdomslära, svarar i Hemmets Journals hälsospalt på en fråga om elöverkänslighet:

”Du är inte ensam om dina besvär. Runt om i vårt land finns åtskilliga tusen människor som upplever neurologiska symtom när de utsätts för elektromagnetisk aktivitet i sin omgivning. Sjukdomsbilden varierar. Vanligt är nervstickningar, domning, värk, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel och ljuskänslighet. Mest typiskt är att besvären starkt tilltar när man befinner sig nära en påslagen elektrisk apparat. Omvänt mår man bättre när man håller sig borta från det moderna livets eldrivna bekvämligheter.

Forskarna har haft svårt att förstå och förklara vad som händer i kroppen hos dem som inte tål en elfylld miljö. Symtomen är svåra att mäta och människor reagerar på olika sätt. Därför har elöverkänslighet ännu inte riktigt accepterats inom skolmedicinen på de stora sjukhusen. Inte heller försäkringskassan godkänner alltid denna diagnos. Men ute på vårdcentralerna har det varit lättare att inse att patienterna och sjukdomen finns, även om åkomman ännu inte är helt vetenskapligt kartlagd.

Mitt råd till dig är att du ska försöka finna en miljö som är så elfri som möjligt. Inte bara du själv utan också människor i din omgivning bör avstå från att använda mobil, dator, TV men också vanliga hushållsapparater när du är i närheten. En bil av äldre modell är att föredra eftersom den har mindre elektronik. Viktigt är att du mår bra om natten. Skruva gärna ur el-proppen till sovrummet, eller installera en nätfrånkopplare. Undvik elsladdar med ström nära sängen och använd inte elvärme. Glödlampor tolereras bättre än lysrör och lågenergilampor.

Energivågor och elektromagnetiska fält av olika slag finns runt omkring oss och ökar hela tiden i vårt moderna samhälle. Det är en djungel av störningar i luften men också i metallföremål, rör och ledningar. Normalt har vårt nervsystem ett effektivt filter som skyddar oss och gör att vi inte uppfattar detta. Men om filtret i vår hjärna av någon orsak skadas börjar vi må dåligt och få obehagliga nervsymtom. Det kan vara i form av öronsus, plågsam retning i nerverna, trötthet eller ångest. Ungefär så tänker man sig sjukdomsmekanismen vid elöverkänslighet. Man kan jämföra med hur reumatiker och äldre personer ofta får värk timmarna innan ett lågtryck med oväder dyker upp. Att kroppens nervsystem kan påverkas även av vädret har man vetat i flera hundra år, men orsaken är fortfarande okänd.

Vid riktigt svår elöverkänslighet bryts den sjuka människan ner både fysiskt och psykiskt och måste fly från sin moderna elektriska miljö. Men genom att i tid bli medveten om symtomen och uppsöka en mera elfri omgivning kan man i bästa fall hejda sin sjukdom. Ibland kan också vissa mediciner mot depression samt psykologisk terapi bidra till att dämpa nervbesvären. Det råd jag i första hand kan ge dig är att du försöker leva så elfritt som möjligt.”
http://www.hemmetsjournal.se/Experterna/doktorn-helge-lofberg/Mina-nervbesvar-okar-men-ingen-hittar-orsaken/

 

2007              Dr Sarah Myhill, General Medical Council och privatpraktiserande läkare i Wales, uttalar sig i The Daily Mail:

”Det är ingen tvekan om att elöverkänslighet är ett verkligt fenomen – jag har träffat alltför många människor som är påverkade av elektromagnetisk strålning för att kunna tro något annat.”
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-450995/The-woman-needs-veil-protection-modern-life.html

  

2007              I ett brev till British Medical Journal den 17 juni 2007 skriver Dr George Carlo, grundare av Safe Wireless Initiative i USA och författare till boken Cell Phones Invisible Hazard of the Wireless Age, att han i USA byggt upp en världsunik databas som systematiskt kartlagt självupplevda symtom från tusentals människor som blir sjuka av elektromagnetiska fält. Samtidigt har Carlo byggt upp ett nätverk av läkare som behandlar patienter med dessa symtom:

”Vår databas pekar nu på ett ökande hälsoproblem av elektromagnetiska fält. Detta har ökat dramatiskt den senaste 24-måndersperioden.”

I majoriteten av fallen försvinner symtomen när strålningen tas bort från patientens omgivning.

”Detta är utan tvekan en viktig observation. Det innebär ett belägg för orsak och effekt. Det är också ett faktum att genom historien har varje allvarligt folkhälso­problem först identifierats av läkare”, skriver Carlo.
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/070718_miljosjukdom.html

 

2006              Studier gjorda av läkare i den tyska universitetsstaden Bamberg och deras brev till myndigheterna 2005-2006 redovisas. Det man funnit är att de pulsade hög­frekventa elektromagnetiska fälten (från basstationer, sladdlösa DECT-telefoner, trådlöst internet m.m.) leder till en ny, hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex.

Statistik från en studie av 356 personer med olika grad av exponering:
- Vid mindre än 10 mikrowatt per kvadrat­meter i bostaden var 70 procent symtomfria.
- Vid mer än 1000 mikrowatt per kvadratmeter var endast 2 procent symtomfria
Genom specialistundersökningar har man objektivt kunnat fastställa hjärtrytm­störningar, extrema blodtryckssvängningar, EEG-förändringar, störningar i blodgenom­strömning i hjärnan, hörselbortfall, synförlust, hormonstörningar, ändringar i koncentrationen av neurotransmittorer, koncentrationsförändringar i olika blod­parametrar, kognitiva störningar mm.

Samband med exponeringen i tid och rum rapporteras för en rad symtom:
Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panik­attacker, (nattetid, på motorvägen, i tunnlar), inre bränn­känsla, inre darrningar, öron­susningar, hörselned­sättning, plötslig hörselförlust, ljud i huvudet, svindel, näsblod, synstörningar, inflammerade ögon, svullna ögon, hudförändringar, (rodnad, pigmentering, ansikts­blåsor, ringar under ögonen), sveda eller myrkrypningar i huden, klåda, ofta åter­kommande infektioner, bihåle­inflammationer, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, domningskänslor, koordinerings­störningar, hjärtrytm­störningar, hjärtrusningar, blodtrycks­höjning, (anfallsvis eller långvarig), sköldkörtel­problem, hår­avfall, hormon­störningar, aptitlöshet eller ständig hungerkänsla, illamående, vikt­ökning eller avmagring, köldrysningar, nattlig svettning, täta urineringar nattetid, tandgnissling.
www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-schnappauf.htm

 

2006              Den tyske läkaren Dr Wolf Bergmann skriver:

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält.

Elöverkänslighet är den ofrivilliga förmågan att uppfatta den belastning på kroppen som elektromagnetiska fält ger genom kroppsliga och/eller själsliga subjektiva eller objektiva besvär. Liksom vid andra allergiska reaktioner handlar det om en överreaktion hos immunsystemet och adaptionen, orsakad av elektromagnetisk belastning.

Det typiska med detta symptomkomplex är först och främst att besvären i tid och rum hänger samman med belastning från elektromagnetiska fält, och att de försvinner fullständigt när belastningen minskar. Lika typiskt är att patientens besvär är olika från fall till fall, beroende på individens konstitution, levnadsålder, belastningens varaktighet och intensitet, andra föreliggande sjukdomar, annan miljöbelastning och möjligheter till återhämtning och avlastning.
Elöverkänslighet – kännetecken och behandling www.balanspunkten.info
Tyskt original publicerat i Wohnung + Gesundheit nr 120 (hösten 2006), ss.33-34.

  

2006              Det Österrikiska Läkaresällskapet skriver:

"Epidemiologiska och experimentella undersökningar på människor, levande organismer och cellkulturer visar, att elektromagnetiska fält, som t.ex. uppträder vid användning av mobiltelefoner och i omgivningen av mobilbasstationer, kan ha verkningar av vilka några inkräktar på hälsan. Liknande verkningar kan man också vänta sig av trådlösa telefoner och trådlösa nätverk (Wlan/Wifi)."

Läkarna uppmanar till följande rekommendationer och åtgärder:
- att vid elektromagnetiska sändare, t ex mobiltelefonnät, skall minimi- och försiktighetsprinciperna användas
- att mobil- och trådlösa telefoner bara används för viktiga och brådskande samtal och då kortvarigt
- att trådlösa telefoner ersätts av fasta telefonnät
- att bredbandsanvändning sker via kabel och inte trådlöst
- att barn under 16 år inte ska använda mobiltelefon alls
http://www.news.at/articles/0535/548/120346/handystrahlung-aerzte-langzeitfolgen-schnurlostelefonie
 

 

2005              En Schweizisk rapport visar att 71% av läkarna tror att EMF kan göra
                  oss sjuka.

Universitetet i Bern har på uppdrag av schweiziska miljömyndigheten BUWAL i en enkät frågat 500 läkare med komplementärmedicinsk inriktning om deras inställning till elöverkänslighet (5% av Schweizarna uppger att de reagerar på EMF, enligt en tidigare rapport från BUWAL).

Syftet med undersökningen var att kartlägga läkarnas uppfattning om elöverkänslighet samt att utröna vilka komplementärmedicinska diagnostik- och terapimetoder som används för behandling av elöverkänsliga. Hela 71% av läkarna uppgav att de tror att exponering för icke-joniserande strålning i låga doser kan vara en möjlig orsak till ohälsa.

Enkäten visade också att den vanligaste terapimetoden för elöverkänsliga är så kallad ”exponeringsprofylax”, dvs att minska exponeringen för elektromagnetisk strålning för att lindra symptomen.  Sammanfattning av rapporten på tyska:
http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_nis/news/2005-09-02-00765/index.html

 

2005              Läkargruppen The Irish Doctors’ Environmental Association (IDEA), presenterar en rapport där man undersökt och laboratorietestat 16 personer känsliga för elektro­magnetiska fält (EMF) och strålning. Läkarna konstaterar att deltagarnas symtom i hög grad framstod som relaterade till exponering för EMF och strålning.
Man beräknar också att var tjugonde engelsman redan är skadad av mobilen och de symtom som uppträder är:

Illamående, huvudvärk, yrsel, utmattning, förvirring, humörsvängningar, klumpighet, ett ringande ljud i öronen och stickningar i huvudet.

”Vi jobbar för att få pengar till ytterligare forskning, men vi anser att redan de här bevisen är överväldigande”, säger IDEA’s ordf. Philip Michael.
http://www.ideaireland.org/emririshresearch.htm

 

2002              ”Vi från Baubiologi Maes, och de läkare med vilka vi samarbetar, har under senare år i ökande omfattning upplevt att människor reagerar på den pulsade strålningen från dessa sändare [för mobiltelefoni]… Det klagas allt högljuddare över kroppsliga och själsliga symtom som migrän, yrsel, trötthet, öronsusningar, nervproblem, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, retlighet.  Ångest eller hjärtproblem uppträder efter att sändare installerats i närheten.

Förbättrad hälsa efter avskärmning av rum utsatt för strålning, flyttning av sovplatsen till ett mindre belastat område eller avlägsnande av orsaken blir allt tydligare. För alla oss byggnadsbiologer och läkare kvarstår därför inte längre några tvivel om att denna elektrosmog kan utgöra en fara för hälsan…”
Wohnung und Gesundheits vårnummer 2002

 

2002              Freiburg-uppropet, ett upprop från ursprungligen 60 tyska läkare (i dags­läget totalt 36.990 underskrifter varav 3000 läkare) publiceras, efter att man observerat tydliga samband mellan införandet av trådlös kommunikation och en dramatisk ökning av en rad olika hälsoproblem. Läkarna skriver:

Vi har under de senaste åren observerat en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar hos våra patienter, i synnerhet;
 Inlärnings-, koncentrations- och beteende­störningar hos barn, t.ex. hyperaktivitet
 Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin
 Hjärtrytmstörningar
 Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor
 Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi
 Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer

Vi iakttar dessutom allt oftare olika störningar som felaktigt uppfattas som psykosomatiska, t.ex.;
 Huvudvärk och migrän
 Kronisk utmattning
 Inre oro
 Sömnlöshet och trötthet under dagen
 Öronsus/tinnitus
 Infektionsbenägenhet
 Nerv- och mjukdelssmärtor med svårtolkade orsaker
för att bara nämna de mest påfallande symtomen.”
www.feb.se/NEWS/Freiburg-upprop-v1-20021023.doc

 

Ladda hem som PDF (6 sidor)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.