Wimax-sändarna för trådlöst bredband i Götene kommun i Västergötland släcks ner.
Sändningarna startades den 23 februari 2006 och ledde till att 5 personer tvingades flytta från sina hem. De drabbades omgående av akuta hälsobesvär i form av exempelvis andnöd, kvävningskänsla, hjärtarytmier, yrsel, krypningar och stickningar i huden samt svullnad och en brännande känsla i ansiktet.

Flera av de drabbade har krävt att det trådlösa bredbandet omedelbart stängs av med stöd av miljöbalken, men kommunen har tidigare hänvisat till en skrivelse från Strålskyddsinstitutet som säger att SSI ”har gjort flera utredningar om strålningsförhållandena kring mobiltelefoni och att SSI gör den sammanfattande bedömningen att basstationer för mobiltelefoni inte utgör någon risk ur strålskyddssynpunkt”. Götene kommun tog för givet att SSI:s utredningar baserade sig på provokationsstudier och studier av dygnetruntexponering, vilket de inte gör.

Nu tas alltså Wimax-sändarna Götene kommun ur bruk, och i stället kommer Telia att förse Göteneborna med den kabelbaserade bredbandstekniken ADSL.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.