Ang utbyggnad av trådlöst bredband i Nynäshamns kommun

Med bestörtning har vi läst i Nynäshamnsposten om att kommunen upphandlat ett nytt trådlöst bredbandsnät. Kommunens politiker och många av tjänstemännen informerades i februari om det alarmerande forskningsläget gällande basstationer för mobiltelefoni. Vid den tidpunkten fanns sju studier som samtliga klart visade på allvarliga hälsoproblem. Sedan dess har ytterligare tre studier kommit och dessvärre pekar dessa i samma riktning:
- En som visar att gråsparvar minskar
- En som visar att kalvar utvecklar grå starr
- En som visar att immunförsvaret påverkas negativt

Att en majoritet av de elöverkänsliga reagerar ännu mer på trådlöst bredband än på sändare för mobiltelefoni antyder att ovan nämnda forskning är minst sagt relevant även för trådlöst bredband. WiMax-signalen är bredbandig och oregelbundet pulsad och anses vara mer biologiskt störande än 3G då signalen hela tiden växlar mycket snabbt mellan olika frekvenser. Observera att de av SSI satta gränsvärdena enbart skyddar mot akuta värmeskador, ej mot andra akuta eller kroniska besvär vid långtidsexponering.

Kommunen har genom sin miljönämnd ansvaret för människors hälsa samt tillsynsansvar för all icke-joniserande strålning, vilken enligt miljöbalken är klassad som miljöfarlig verksamhet. En dom i miljööverdomstolen (dom M-7485-04) säger att mobilmaster anses vara miljöfarlig verksamhet. En miljöprövning ska därför göras innan trådlöst bredband byggs ut, men enligt Ilja Batljan har detta ännu inte skett.

Enligt miljöbalken (2:3) ska bästa möjliga teknik användas om en verksamhet kan antas medföra olägenheter för människors hälsa eller för miljön. WiMax-tekniken är inte förenlig med MBs krav då ADSL ger en säkrare och bättre teknisk lösning med mindre hälsopåverkan. I Värmland valde man bort WiMax då ”tekniken inte skulle klara blöt granskog”. I Götene kommun fick flera personer 2006 fly från sina hem efter att WiMax tagits i bruk. Där har opinionen nu vänt och få använder i dag WiMax, man efterfrågar istället ADSL och arbetar för att lägga ner kabel. Ska vi göra samma misstag i Nynäshamn?

För oss som är elöverkänsliga är planerna på trådlöst bredband ytterst oroande då deras genomförande med största sannolikhet ytterligare skulle försämra vårt hälsotillstånd. Vi är förhindrade att vistas exempelvis i hamnområdet sedan den trådlösa sändaren för bredband i gästhamnen togs i bruk, och det finns tyvärr ingen anledning att tro att vi skulle klara dygnetruntexponering i våra hem bättre.

Detta orosmoln är så stort att det är mycket angeläget för oss att träffa er och få en chans att presentera våra erfarenheter och synpunkter på området. Då vi kan i princip när som helst, ber vi er att välja tid för ett sammanträffande så snart som möjligt. Vi föreslår att mötet sker på serveringen vid Lövhagen, där vi kan vistas då nivåerna av mikrovågor är ovanligt låga.

Med vänliga hälsningar


Ansy Holmebrandt  Ann Rosenqvist Atterbom

Ladda hem i Word-format

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.