Bostadsanpassning och elsanering

Bostadsanpassning och elsanering

23 januari, 2019 0 av TA

– viktiga åtgärder för elöverkänsliga på arbetsplatser och i bostäder

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning. Som en följd av mötet med elektro­magnetiska fält och mikrovågor i en otillräckligt anpassad miljö, blir den elöverkänslige funktionshindrad. I enlighet med det miljörelaterade funktionshindersbegreppet ska den elöverkänslige därmed kunna få sin arbetsplats, bostad, skola men även allmänna utrymmen såsom bibliotek, aulor mm anpassade genom t.ex. elsanering.

Det finns ingenting i handikapplagstiftningen som säger att samband mellan orsak och verkan ska vara vetenskapligt bevisade och kartlagda. Tvärtom är ju grundidén att människor med funktions­nedsättningar är samhällsmedborgare – att alla samhällsmedborgare har lika värde – och att individens behov ska ligga till grund för samhällsplanering samt att alla resurser används så att varje individ kan delta – dvs. bo, arbeta, leva – i samhället. Detta enligt de inledande bestämmel­serna i FN:s 22 standardregler under rubriken delaktighet och jämlikhet, samt i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, vilken trädde i kraft den 14 januari 2009.

En kommun ska följa FN:s standardregler, och också göra allvar av detta delaktighetskriterium bl.a. baserat på det s.k. miljörelaterade handikappbegreppet, dvs. att ett funktionshinder består i att omgivningen inte är rätt anpassad för den enskilde med en funktionsnedsättning.  

FN:s standardregler ligger till grund för handikapplagstiftningen som alltså utgår från individens behov och inte från vad som är vetenskapligt klarlagt kring en funktionsnedsättning. Kommunen ska därför fatta beslut om att bevilja bidrag till bostadsanpassning för elöverkänsliga.

Läs mer i denna PDF: