Rätten till en säker strålmiljö i skolan

Rätten till en säker strålmiljö i skolan

14 februari, 2019 0 av TA

Allt fler barn och ungdomar får hälsoproblem av mobiler, ”paddor”, trådlösa telefoner och trådlösa datanätverk i skolorna. Några av dessa barn och ungdomar har fått så svåra symtom att de inte längre kan gå i skolan. I en skola utan radiofrekvent strålning från trådlös teknik försvinner symtomen.

Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, har klassat radiofrekvent strålning (radiovågor och mikrovågor) som ”möjligen cancerframkallande”. Enligt FN:s Barnkonvention skall barnets bästa komma i främsta rummet och full delaktighet i samhället är en grundläggande princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nu förbereder Europarådet för mänskliga rättigheter en utvidgning av den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternatill att även gälla en god miljö. Europarådets Permanenta kommitté har därför antagit resolution 1815 med krav på minskad elektromagnetisk strålning, tillämpning av försiktighetsprincipen, omprövning av dagens gränsvärden, oberoende forskning, informationskampanjer om risker, rekommendationer för trådbunden kommunikation, lokalt inflytande vid utplacering av mobilmaster och skydd för elöverkänsliga genom lågstrålande områden.

Resolutionen baseras på ett betänkande om de möjliga riskerna med de magnetiska fältens och den radiofrekventa elektromagnetiska strålningens inverkan på miljö och hälsa. Under 2010 och 2011 anordnades två utfrågningar med experter. Slutsatsen i betänkandet är att det finns tillräckliga belägg för skadlig påverkan av elektromagnetiska fält på växter, djur och människors hälsa, för att agera och skydda mot möjliga och allvarliga miljö- och hälsorisker.

Dagens gränsvärden för strålning från den trådlösa tekniken skyddar endast mot skador av uppvärmning. Uppstår ingen uppvärmning anses tekniken säker. Europarådet har istället gjort en helhetsbedömning och rekommenderar därför medlemsstaterna

  • att ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet”,
  • att formulera en på mänskliga rättigheter inriktad definition av försiktighets- och ALARA-principerna (ALARA= as low as reasonably achievable).

Efter att ha uppmärksammat de hälsorisker med trådlös teknik som gäller alla, men elöverkänsliga i synnerhet, kräver vi att alla skolor ska erbjuda en miljö där alla kan delta på lika villkor.

Källa: PACE Parliamentary Assembly Council of Europe Juni 2011

http://assembly.coe.int   Se även svensk övers. www.feb.nu